Login | Sign Up | Mobile Phone Version | Chinese Version | Help |
You are here >Home -> Human name from Chinese to English

Samples of Human Name Dictionary:

1.弗兰兹·卡夫卡   
Franz Kafka
Category:作家   
1.莫利·卡拉汉   
Morley Callaghan
Category:作家   小说家
1.林芙美子   
Hayashi Fumiko
Category:(日)   日
1.李敏洙   
Lee Min-su
Category:韩国   法官
1.洪钟徽   
Hong Chong-hwi
Category:韩国   工程教授
1.朴东绪   
Pak Tong-so
Category:韩国   公共管理学教授
1.韩容锡   
han Yong Sok
Category:韩国   官员
1.金庸来   
Kim Yong-rae
Category:韩国   官员
1.李揆成   
Lee Kyu-song
Category:韩国   官员
1.金命年   
Kim Myong-nyon
Category:韩国   官员、实业家
1.李光硕   
Lee Kwang-sok
Category:韩国   记者
1.郑喜泽   
Chong Hui-taek
Category:韩国   检察官
1.安承喆   
An Sung –chol (Ahn Seung Chul)
Category:韩国   经济学家、银行家
1.朱明建   
Chu Myong-gon
Category:韩国   经济学教授、实业家
1.曹圭光   
Cho Kyu-kwang
Category:韩国   律师
1.赵又同   
Cho U-tong
Category:韩国   实业家
1.洪钟文   
Hong Chong-mun
Category:韩国   实业家
1.金宇中   
Kim U-chong
Category:韩国   实业家
1.李钟业   
Lee Chong-op
Category:韩国   外交官
1.李东鲜   
Lee Tong-son
Category:韩国   外交官

Records